Nauka

Lotnicza Akademia Wojskowa wraz z Akademią Marynarki Wojennej w ramach Federacji Akademii Wojskowych, poddała do ewaluacji pięć dyscyplin naukowych, których ocena została przeprowadzona w opariu o trzy kryteria:

 • Kryterium I: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej;
 • Kryterium II:  efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
 • Kryterium III: wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Po uwzglednieniu kryteriów, każda z wykazanych dyscyplin mogła otrzymać jedną z pięciu kategorii naukowych:  A, B+, B lub C, natomiast podmioty z kategorią A+ ("Kategoria przyznawana podmiotom, których działalność wyróżnia się najwyższą jakością, a ich osiągnięcia są porównywalne z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi"), były wyłaniane spośród podmiotów z kategorią A, po przeprowadzeniu dodatkowej oceny eksperckiej.

W związku z powyższym, nasze dyscypliny naukowe otrzymały następujące kategorie naukowe:

 • nauki o bezpieczeństwie - A+
 • inżynieria lądowa i transport - B+
 • inżynieria mechaniczna - B+

Dzięki utworzeniu Federacji Akademii Wojskowych możemy szczycić się również dodatkowymi kategoriami naukowymi:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika - A
 • pedagogika - A

Lotnicza Akademia Wojskowa dba o rozwój naukowy i nieustannie rozbudowuje infrastrukturę badawczą, co niewątpliwie wpłynęło na tak znakomite wyniki. „Szkoła Orląt” będąca częścią pierwszej w Polsce federacji uczelni publicznych pod nazwą Federacja Akademii Wojskowych, przyczynia się do rozwoju nauki oraz kształcenia w ramach wyższego szkolnictwa wojskowego.

Szczegółowe zestawienie wyników ewaluacji dostępne jest na stronie internetowej MEiN

Pracownicy Lotniczej Akademii Wojskowej, którzy prowadzą działalność naukową są zobowiązani do złożenia następujących oświadczeń:

1. Oświadczenie o dyscyplinach składa osoba prowadząca działalność naukową oraz osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej.

 1. Każdy pracownik może reprezentować co najwyżej 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniony. Przy składaniu oświadczenia o dyscyplinach należy wziąć pod uwagę ostatnio uzyskany stopień lub tytuł profesora lub aktualny dorobek naukowy.
 2. Oświadczenie o dyscyplinach po raz pierwszy należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do 31 grudnia.
 3. Zmiany dyscypliny można dokonać nie częściej niż raz na 2 lata.
 4. Oświadczenie ma charakter bezterminowy i wygasa automatycznie z chwilą ustania zatrudnienia.

2. Oświadczenie o osiągnięciach składają pracownicy prowadzący działalność naukową, których osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji.

 1. Oświadczenie składa się na koniec każdego roku kalendarzowego.
 2. Osiągnięcia wskazane w oświadczeniu muszą być związane z dyscyplinami wskazanymi w oświadczeniu o dyscyplinach. W przypadku pracowników prowadzących działalność naukową w dwóch dyscyplinach należy przypisać każde z osiągnięć do odpowiedniej dyscypliny.
 3. W załączniku do oświadczenia należy podać następujące dane publikacji: autorzy, tytuł publikacji, nazwa czasopisma/wydawnictwa, ISSN lub ISBN, numer DOI, rok publikacji, numery stron.
 4. Publikacje wymienione w załączniku muszą być wpisane do systemu ORCID oraz zgłoszone do ewaluacji poprzez przyniesienie oryginału (tylko na czas rejestracji) lub przesłanie mailowo skanu całego osiągnięcia do Biura ds. nauki i rozwoju.

3. Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N składa osoba prowadząca wyłącznie działalność naukową i tylko w jednym podmiocie spośród tych, w których jest zatrudniona.

 1. W oświadczeniu należy wskazać te dyscypliny (lub jedną z nich), które zostały wskazane w oświadczeniu o dyscyplinach złożonym w tym podmiocie.
 2. Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N po raz pierwszy w danym podmiocie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później jednak niż do 31 grudnia roku rozpoczęcia zatrudnienia.
 3. W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się ponownie i niezwłocznie.
 4. Oświadczenie ma charakter bezterminowy i wygasa automatycznie z chwilą ustania zatrudnienia.
 5. Oświadczenie może zostać wycofane w przypadku chęci złożenia oświadczenia w innym miejscu pracy lub zaprzestania prowadzenia działalności naukowej.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N przez pracownika dydaktycznego, jego osiągnięcia będą uwzględniane w ewaluacji jakości działalności naukowej.

W ewaluacji będą brane pod uwagę następujące rodzaje osiągnięć:

 • I kryterium (Ikr) – poziom naukowy prowadzonej działalności (publikacje: artykuły, monografie, rozdziały w monografiach, redakcje monografii) oraz prawa ochronne (patenty i wzory użytkowe).
 • II kryterium (IIkr) – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (projekty badawcze, komercjalizacja, usługi badawcze).
 • III kryterium (IIIkr) – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Udziały procentowe poszczególnych kryteriów mających wpływ na całkowity wynik punktowy (Wpkt) ważący o końcowej ocenie ewaluacyjnej (A+, A, B+, B lub C) są w poszczególnych dziedzinach nauki następujące:

Nauki inżynieryjno-techniczne           Wpkt = Ikr*0,5 + IIkr*0,35 + IIIkr*0,15

Nauki społeczne                                       Wpkt = Ikr*0,7 + IIkr*0,1 + IIIkr*0,2

 • Do ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej zgłasza się publikacje naukowe w liczbie nie przekraczającej trzykrotności liczby N. 
 • Do ewaluacji można zgłosić nie więcej niż 4 sloty (4 udziały autorskie w publikacjach) jednego pracownika przypisanego do liczby N.
 • Za monografię uznaje się recenzowaną publikację książkową przedstawiającą określone zagadnienie naukowe w sposób twórczy i oryginalny. Monografia musi zawierać bibliografię, przypisy lub inny aparat naukowy właściwy dla danej dyscypliny naukowej.
 • Limit patentów, wzorów użytkowych wynosi nie więcej niż liczba N.

 

Punktacja za publikacje wydane w latach 2017 – 2018

Rozporządzenie o ewaluacji zawiera także przepisy przejściowe, z których wynika, że:

 • za artykuł naukowy wydany w latach 2017-2018 przyznaje się punkty zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 stycznia 2017 r. 

k – liczba autorów, upoważniających ewaluowany podmiot do wykazania monografii naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie. 
m – liczba autorów ogółem.                   
 
 • liczbę punktów przyznawanych za monografie naukowe, które zostały opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017-2021, rozdziały w tych monografiach i redakcję naukową tych monografii przyznaje się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją
 • całkowitą wartość punktową artykułu naukowego opublikowanego w latach 2017-2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym w okresie objętym ewaluacją zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Punktacja za publikacje wydane w latach 2019 – 2021

1) Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w materiałach konferencyjnych.

 

2) Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo publikujące recenzowane monografie naukowe.
* w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych, całkowitą wartość punktową za monografię naukową powiększa się o 50 % dla monografii za 200 pkt. lub o 25% dla monografii za 80 pkt.

 

 
3) Redakcja naukowa monografii naukowej.

 

 

4) Rozdział w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo publikujące recenzowane monografie naukowe.

 
 
Punktacja publikacji wieloautorskich – przeliczeniowa wartość punktowa przyznana w danej dyscyplinie ewaluowanemu podmiotowi.
k – liczba autorów, upoważniających ewaluowany podmiot do wykazania monografii naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie
m – liczba autorów ogółem                              

 

Punktacja za prawa ochronne

W ewaluacji uwzględnia się tylko jedno osiągnięcie o najwyższej punktacji, jeśli na ten sam wynalazek przyznano więcej niż jeden patent lub wzór użytkowy.

W celu zaliczenia patentu lub prawa ochronnego do dorobku Uczelni w ewaluacji niezbędne jest złożenie oświadczenia upoważniającego LAW do wykazania osiągnięć pracownika.
Wykazuje się WYŁĄCZNIE PRZYZNANE patenty lub wzory użytkowe.

Do ewaluacji w ramach II kryterium zgodnie z rozporządzeniem o ewaluacji zgłasza się następujące rodzaje osiągnięć w następujących grupach:

A. projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanych w trybie konkursowym:

 • przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,
 • ze środków budżetu Unii europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki,
 • prez Fundację na rzecz Nauki Polskiej;

B. projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i współfinansowanych w trybie konkursowym ze środków przeznaczonych na zadania realizowane lub finansowane przez NAWA i na zadania finansowane przez NCN;

C. komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;

D. usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 

W przypadku projektów badawczych (grupa A oraz B) do ewaluacji bierze się pod uwagę środki finansowe przyznane uczelni jeśli:

 • kierownikiem projektu (uczelnia jako lider) lub zespołu badawczego (uczelnia jako współwykonawca) jest osoba zatrudniona w uczelni na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym,
 • tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ramach danej dyscypliny naukowej;

 

1 pkt przyznaje się za każde:

I. 50 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, o których mowa w grupie A oraz B, jeśli projekt był realizowany samodzielnie przez uczelnię, albo liderem był podmiot należący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

 • jeśli uczelnia była liderem, to uwzględnia się budżet całego projektu,
 • jeśli uczelnia była współwykonawcą, to uwzględnia się budżet przypadający na uczelnię.

II. 25 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, o których mowa w grupach A oraz B, jeśli projekt był realizowany uczelnię jako współwykonawcę, a liderem był podmiot nienależący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

III. 10 000 zł sumy przychodów osiągniętych w okresie objętym ewaluacją przez uczelnię w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni lub know-how związanego z tymi wynikami, o których mowa w grupach C oraz D, ale nie więcej niż 10-krotność liczby N.

 • Jeśli, projekt z grupy A był finansowany przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (European Research Council), to ustaloną liczbę punktów zwiększa się o 400%.
 • Jeśli, projekt z grupy A był finansowany w ramach programów ramowych w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej, albo w ramach programów związanych z wdrażaniem tych programów, to ustaloną liczbę punktów zwiększa się o 200%.
 • Jeśli, projekt z grupy A finansowany przez instytucje zagraniczne albo organizacje międzynarodowe, albo z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy, to ustaloną liczbę punktów zwiększa się o 50%.
 • Jeśli efekty finansowe z grup A, B, C oraz D, były realizowane w ramach dziedziny nauk społecznych, to progi kwotowe, za które liczone są punkty, obniża się o 50%.

Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów wpływu, czyli opisów związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
Opisy wpływu w języku polskim oraz angielskim sporządza się na podstawie dowodów tego wpływu. Dowody mogą mieć formę  raportów, publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach.
 
Opisy wpływu dotyczy takich efektów i dowodów, które:
 • pochodzą z okresu objętego ewaluacją albo
 • efekty badań naukowych powstały przed tym okresem ewaluacji, ale zakończone nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym pierwszy rok objęty ewaluacją, i jeżeli dowody tego wpływu powstały w okresie objętym ewaluacją.

 

Lotnicza Akademia Wojskowa może przedstawić następującą liczbę opisów wpływu:
 • w naukach inżynieryjno-technicznych = 2 opisy wpływu
 • w naukach społecznych = 2 opisy wpływu + 3 opisy związane z wybitnymi monografiami, słownikami biograficznymi, słownikami bibliograficznymi lub bazami danych, szczególnie istotnymi dla rozwoju danej dziedziny nauki;

 

Za opisy wpływu można otrzymać następującą liczbę punktów:
 1. 100 pkt – za opis wpływu o międzynarodowym zasięgu i znaczeniu;
 2. 70 pkt – za opis wpływu o krajowym zasięgu i znaczeniu;
 3. 40 pkt – za opis wpływu o regionalnym zasięgu i znaczeniu;
 4. 20 pkt – za opis wpływu o lokalnym zasięgu i znaczeniu;
 5. 0 pkt – za opis wpływu bez znaczenia albo sporządzony na podstawie dowodu wpływu niewskazującego jednoznacznie na związek między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
Jeśli opis wpływu dotyczy interdyscyplinarnych badań naukowych lub prac rozwojowych o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki, to ustalona liczba punktów może być zwiększona o  20 pkt.