Nauka

Biuro ds. nauki i rozwoju realizuje i koordynuje zadania związane z obsługą administracyjną działalności naukowej w tym upowszechnianiem nauki i komercjalizacją wyników działalności naukowej, pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych oraz współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Kontakt do biura: 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 261 518 185


Pracownicy biura:

 

Agata Bartosik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 261-518-234

Klaudia Mizak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 261-518-234

 

Aneta Gawryjołek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 261-518-185

 

Zasady wnioskowania i rozliczania środków na realizację badań własnych w celu utrzymania potencjału badawczego LAW reguluje Zarządzenie Nr 22 Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 15 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału środków na realizację badań własnych w ramach utrzymania potencjału badawczego Lotniczej Akademii Wojskowej.

 

Środki na realizację badań własnych w ramach utrzymania potencjału badawczego LAW przyznawane są w szczególności na:

 • działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych w ramach deklarowanych dyscyplin naukowych, w tym na badania naukowe i prace rozwojowe;
 • utrzymanie infrastruktury badawczej;
 • zakup lub wytworzenie aparatury badawczej z zastrzeżeniem, że nie może ona stanowić elementu dużej infrastruktury badawczej;
 • współpracę naukową niezbędną do realizacji zadań wskazanych we wniosku;
 • utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych;
 • wsparcie młodych naukowców;
 • inne działania niezbędne do realizacji zadań wskazanych we wniosku.

 

Zadania badawcze

Do dnia 30 października każdego roku można składać wnioski na realizację badań własnych LAW w określonym, jednym celu poprzez wykonanie badań naukowych przewidzianych do realizacji na następny rok kalendarzowy. Oczekiwane rezultaty realizacji wniosku muszą być merytorycznie powiązane z priorytetowymi obszarami badań naukowych LAW, a także zgodne z deklarowaną dyscypliną naukową co najmniej kierownika wskazanego we wniosku.

Wnioski powinny zawierać:

 • Tytuł projektu,
 • Skład zespołu badawczego ze wskazaniem kierownika,
 • Dyscyplinę naukową w jakiej jest składany wniosek,
 • Syntetyczny opis realizowanego projektu (opis badań przewidzianych do wykonania),
 • Rezultat badań (patent, publikacja w konkretnym czasopiśmie, przygotowanie wniosku badawczego o finansowanie ze źródeł zewnętrznych, wygłoszenie referatu na konferencji i jego publikacja w konkretnym czasopiśmie),
 • Wstępny kosztorys (koszty kwalifikowane: materiały do badań, materiały eksploatacyjne do badań, tłumaczenia, opłaty za publikacje, opłaty za ochronę patentową, opłaty za udział w konferencji, koszty przejazdu do miejsca konferencji).

Postępowanie:

 • Złożenie wniosku do Biura ds nauki i rozwoju w wersji papierowej i elektronicznej (biuro dokonuje kontroli kompletności wniosków - wnioski błędnie wypełnione, niekompletne lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w procesie podziałów środków),
 • Wnioski złożone w ramach dyscyplin głównych, są przekazywane przez Biuro do Koordynatorów dyscyplin, w celu zaopiniowania i ustalenia rankingu (wnioski, które nie wpisują się w dyscypliny główne, przekazywane są do zaopiniowane komisji),
 • Na podstawie opinii koordynatorów i komisji, biuro sporządza ogólną listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania,
 • Decyzję o finansowaniu zgłoszonych potrzeb oraz o wysokości przyznanych środków podejmuje Prorektor ds. naukowych w porozumieniu z Kanclerzem,
 • Biuro przekazuje informacje do osób wnioskujących o decyzji i wysokości przyznanych środków,
 • Wnioskujący po otrzymaniu informacji dostarczają do Biura korekty wniosków uwzględniających wysokości przyznanych środków,
 • Realizacja wniosków w terminie od 15 stycznia do 30 czerwca roku, na który zostały przyznane środki,
 • Złożenie do Biura ds. nauki i rozwoju przez kierowników merytorycznego (z uzasadnieniem ewentualnego niepowodzenia) oraz finansowego sprawozdania z wykonania zadania.

 

W przypadku niewykorzystania środków lub niezłożenia wniosku do kanclerza o realizację zakupów zgodnie z regulaminem zamówień publicznych do 30 czerwca danego roku prorektor może podjąć decyzję o przekazaniu niewykorzystanych środków na inne zadania badawcze.

 

Uwaga: w przypadku wniosków, które nie wpisują się w ewaluowane dyscypliny naukowe, decyzję o wysokości przyznanych środków podejmuje prorektor ds. naukowych po zasięgnięciu opinii wszystkich Koordynatorów ewaluowanych dyscyplin naukowych.

 

Przedstawiamy podstawowe informacje o programach, w których można się ubiegać o dofinansowanie badań naukowych. Informacje o rozpoczęciu oraz zakończeniu poszczególnych naborów zamieszczane są w ogłoszeniach.

W przypadku chęci ubiegania się o dofinansowanie należy zgłosić się do Biura ds. nauki i rozwoju, gdzie otrzymają Państwo pomoc w formalnym procedowaniu wniosku.

 

Wysłanie wniosku aplikacyjnego wymaga akceptacji Prorektora ds. naukowych.

 


 

 

Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych.

 


 

 

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

 


 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy. Agencja przyznaje środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Oprócz tego o wsparcie finansowe ze środków NAWA mogą ubiegać się osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

 


 

 

Dzięki tworzeniu programów Ministra i konkursów, Ministerstwo Edukacji i Nauki dąży do poprawienia jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, pomaga zdolnym studentom w rozwijaniu kariery naukowej, wspiera zespoły młodych wynalazców, nagradza najlepszych i wspiera dobre praktyki. Za te zadania odpowiadają:

 • Departament Innowacji i Rozwoju,
 • Departament Nauki,
 • Departament Programów Naukowych i Inwestycji.

 


 

 

Działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
 • wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

 Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (Dział KPK) wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa (2021-2027).

 

Zasady realizowania wyjazdów konferencyjnych reguluje Zarządzenie Rektora - Komendanta nr 60 z dn. 8 lipca 2021 r.

Postępowanie:

 1. Planowanie wyjazdów konferencyjnych powinno być oparte na planie wyjazdów krajowych oraz zagranicznych sporządzonych w pionie Prorektora ds. naukowych. Plan opracowywany jest na podstawie danych przesłanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, w drugiej połowie roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego plan dotyczy. Do planu zgłaszane są konferencje, które mogą być finansowane nie tylko ze środków Akademii, ale również z innych środków, np. projektowych.
 1. Konferencja oraz zgłaszane na nią wystąpienia muszą być tematycznie zgodne z prowadzonymi w LAW badaniami naukowymi, strategią rozwoju naukowego LAW, a także zgodne z deklarowaną dyscypliną naukową osoby wyjeżdżającej.
 1. Wyjazd na konferencję powinien wiązać się z publikacją naukową w czasopiśmie lub wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW.
 1. Wnioski na konferencję, przygotowane wg. Wzoru (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora Komendanta Nr 60 z dnia 08 lipca 2021r.), należy składać do Biura ds. nauki i rozwoju co najmniej 14 dni przed planowanym terminem wniesienia opłaty konferencyjnej.
 1. W przypadku wniosku dotyczącego  wyjazdu konferencyjnego więcej niż jednego pracownika wymagane jest złożenie jednego wniosku z podaniem imion, nazwisk, tytułów i stopni wszystkich pracowników.
 1. Przed złożeniem w Biurze ds. nauki i rozwoju wniosku o wyrażenie zgody na wyjazd konferencyjny (załącznik nr 2) lub krajowy wyjazd o charakterze naukowym (załącznik nr 3) wnioskujący musi uzyskać opinię i zgodę:
  - Przełożonego,
  - Kierownika projektu (jeżeli wyjazd realizowany jest w ramach projektu badawczego),
  - Koordynatora właściwej dyscypliny naukowej.
 2. Jeżeli wnioskodawca chce aby oplaty za dojazd oraz zakwaterowanie zostały zrealizowane ze środków na działalność naukową, należy je uwzględnić w szacowanych kosztach we wniosku.
 1. Ostateczną decyzję o realizacji wyjazdu na konferencję podejmuje Prorektor ds. naukowych, na podstawie złożonego wniosku.
 1. Osoby, które uczestniczyły w krajowym wyjeździe o charakterze naukowym w terminie 15 dni od zakończenia podróży zobowiązane są do złożenia drogą służbową do Biura ds. nauki i rozwoju pisemnego sprawozdania (załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora Komendanta Nr 60 z dnia 08 lipca 2021r.) wraz z następującymi dokumentami: materiały informacyjne, prezentacja lub plakat, potwierdzenie opublikowania artykułu naukowego lub informacja o stanie zaawansowania procesu wydawniczego.

 

Załączniki do wniosku:

 1. W przypadku wyjazdów konferencyjnych: Zaproszenie na konferencję lub wydruk ze strony internetowej konferencji zawierający: dane organizatorów, nazwę konferencji, miejsce i datę konferencji, zakres tematyczny, opłaty konferencyjne, informację o możliwości opublikowania artykułu oraz inne informacje dotyczące konferencji mające wpływ na merytoryczną ocenę wniosku, streszczenie publikacji.
 1. W przypadku pozostałych wyjazdów naukowych: dokumenty zawierające  informacje o warunkach na jakich wyjazd ma być realizowany, obejmujące: zaproszenie, broszurę informacyjną, wszelkie materiały zawierające informacje o odbywającym się przedsięwzięciu określające cel, dokładny termin, program i warunki finansowy realizacji wyjazdu, w tym informację na temat zakwaterowania, wyżywienia, transportu, itp. jeśli będą zapewnione przez stronę zapraszającą/organizatora przedsięwzięcia.
 1. Za każdą osobę wskazaną we wniosku: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z zaznaczeniem czy prezentowanie prac naukowych ma charakter wystąpienia publicznego czy inną formę, streszczenie artykułu (z podaniem wszystkich współautorów wraz z ich afiliacją).

 

 

2

Uwaga!

Zatwierdzony wniosek wraz z wypełnionym poleceniem przelewu, wnioskodawca składa do kwestury w celu uiszczenia opłaty konferencyjnej.

Przed wniesieniem opłaty publikacyjnej lub zgłoszeniem artykułu naukowego do tłumaczenia należy za pośrednictwem Biura ds. nauki i rozwoju złożyć wniosek do Prorektora ds. naukowych.

We wniosku należy ująć następujące informacje dotyczące publikacji: 

 • Autorów artykułu wraz z ich afiliacjami,
 • Tytuł publikacji,
 • Nazwę czasopisma wraz z numerem ISSN lub nazwę wydawnictwa (wg. listy MNiSW),
 • Liczbę punktów za publikację.

We wniosku należy wskazać także źródło finansowania (grant zewnętrzny lub badania własne LAW) oraz szacowane koszty tłumaczenia lub wydania publikacji.

Schemat postepowania  - WNIOSEK O TŁUMACZENIE PUBLIKACJI

 tlumaczenie_publikacji_law.jpg

 

 

Zasady przyznawania płatnych urlopów naukowych określa art. 130 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 31 regulaminu pracy Lotniczej Akademii Wojskowej

Osoba zatrudniona w uczelni co najmniej 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy, może ubiegać się o urlop naukowy pod warunkiem, że uczelnia stanowi dla niej podstawowe miejsce pracy.

Przyznanie płatnego urlopu może nastąpić w celu:

 1. Odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego lub dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej:
  • Urlop przyznaje się wraz z rozpoczęciem semestru.
 1. Przygotowania rozprawy doktorskiej:
  • urlop nie może być dłuższy niż 3 miesiące;
 2. Prowadzenia badań naukowych:
  • urlop przyznawany jest osobie posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora;
  • urlop przyznaje się wraz z rozpoczęciem semestru;
  • urlop w wymiarze nieprzekraczającym roku kalendarzowego może zostać udzielony nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uczelni.
 1. Na mocy ustawy, Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu  płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz.

Dodatkowe informacje:

 1. Nauczycielowi akademickiemu, który otrzymał dłuższy niż jeden semestr:
  • płatny urlop naukowy w celu prowadzenia badań,
  • płatny urlop w celu odbycia stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym, zmniejsza się wysokość pensum proporcjonalnie do długości przyznanego urlopu naukowego.
 1. Nauczyciel akademicki, któremu przyznano płatny urlop trwający krócej niż jeden semestr, zobowiązany jest zaplanować zajęcia tak, by w pozostałym okresie roku akademickiego było możliwe zrealizowanie pensum.

Procedura składania wniosków

Wniosek o płatny urlop naukowy w celu prowadzenia badań naukowych, w tym celu przygotowania rozprawy doktorskiej lub w celu odbycia stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym, nauczyciel akademicki składa do Rektora-Komendanta dołączając opinie koordynatora ds. naukowych oraz prorektora właściwego ds. naukowych.

Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza:

 1. Harmonogram działań planowanych do podjęcia podczas płatnego urlopu;
 2. Uzasadnienie do ubiegania się o płatny urlop;
 3. Opinię rady dyscyplin naukowych lub Rady Wydziału lub Rady Instytutu;
 4. W przypadku przygotowywania rozprawy doktorskiej, opinię promotora o stanie zaawansowania pracy oraz zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego.

Terminy składania wniosków:

 1. do 20 czerwca, jeśli urlop ma się zacząć od semestru zimowego;
 2. do 20 listopada, jeśli urlop ma się zacząć od semestru letniego.

Po zakończonym urlopie, nauczyciel akademicki zobowiązany jest w terminie jednego miesiąca od zakończenia płatnego urlopu złożyć do prorektora właściwego ds. naukowych zaopiniowane przez koordynatora ds. naukowych sprawozdanie z realizacji podjętych działań wraz ze wskazaniem i opisem efektów powstałych podczas płatnego urlopu.

Uwaga !

Wniosek o płatny urlop związany z odbywaniem kształcenia lub stażu dydaktycznego w zagranicznym ośrodku naukowym, nauczyciel akademicki składa do Rektora-Komendanta dołączając opinię Rady Wydziału/ Rady Instytutu (o ile są to pracownicy wydziałów i instytutu) oraz Prorektora właściwego ds. kształcenia. Po zakończeniu urlopu należy przekazać w ciągu jednego miesiąca Prorektorowi właściwemu ds. kształcenia zaopiniowane przez Radę Wydziału/ Radę Instytutu sprawozdanie z realizacji podjętych działań wraz ze wskazaniem i opisem efektów powstałych podczas płatnego urlopu.

 

Schemat postepowania  - Staże / Urlopy  Naukowe 

 urlopy naukowe