Nauka

Obszar tematyczny wystąpień wygłoszonych pierwszego dnia konferencji obejmował m.in. następujące zagadnienia:

Panel I

 • Szkoła Orląt - współczesność i przyszłość;
 • Bitwa o Europę Środkową. Czyli jak Moskalom udało się uzyskać dominację w rejonie Morza Czarnego i Bałtyckiego i wejść do Europy jako mocarstwo?;
 • Przeciwko "Naszej i Waszej Wolności". Rola rosyjskiego korpusu oficerskiego w pacyfikacji Królestwa Polskiego w latach 1863-1866;
 • Mechanizmy wyboru rekrutów z Królestwa Polskiego do służby w armii rosyjskiej po upadku powstania listopadowego;
 • Życie codzienne oficerów Polaków w armii rosyjskiej na przełomie XIX-XX wieku;
 • Losy rodziny rekruta wcielonego do armii carskiej w oparciu o pamiętniki Józefa Szmigiela.

Panel II

 • Oficerowie WP jako elita w wojsku i społeczeństwie. Socjologiczne retrospekcje;
 • Osobowość lidera wojskowego - tworzenie przywództwa;
 • Służba wojskowa jako komponent tożsamości zbiorowej polskiego ziemiaństwa. Różne perspektywy;
 • Rola jednostek wojskowych w kształtowaniu wspólnot lokalnych - jednostka wojskowa JW. 1147-3 w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie);
 • Ochrona ludności cywilnej w czasie wojny;
 • Relacje uczestników Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie z lokalną ludnością w latach 1992-2009.

Panel III

 • Na francuskim wikcie. Służba żywnościowa w Błękitnej Armii w latach 1917-1919;
 • "Stosunki międzyludzkie", czyli wybrane aspekty odbywania zasadniczej służby wojskowej w LWP w latach osiemdziesiątych XX w.;
 • Sytuacja socjalno-bytowa kadry zawodowej  wojska w latach 60. w świetle raportów aparatu politycznego o nastrojach;
 • Wybrane problemy codzienne żołnierzy służby zasadniczej i kadry zawodowej ludowego Wojska Polskiego w schyłkowym okresie PRL w świetle prac naukowych powstałych w Wojskowej Akademii Politycznej w latach 1980-1990.

Panel IV

 • Od kultu i zafałszowania wizerunku roli Armii Czerwonej w II wojnie światowej, po wojnę koreańską i dekolonizację. Problematyka wojskowa w propagandzie stalinowskiej Polski 1944-1956;
 • "Ludowe Wojsko Polskie nieodłączna część narodu - jego zbrojne ramię" - propagandowy wymiar przekazu o Ludowym Wojsku Polskim. Wybrane konteksty;
 • Udział oficerów Wojska Polskiego w kampanii informacyjno-propagandowej PZPR w roku milenijnym na terenie województwa lubelskiego;
 • Co zostało z symbolu PRL. Recepcja Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu po 1989 r.

 

 

Obszar tematyczny wystąpień wygłoszonych drugiego dnia konferencji obejmował m.in. następujące zagadnienia:

Panel V

 • Okręg generalny lubelski jako teren działań wojennych 1918-1921;
 • LOPP i nie tylko. Organizacje propagandy lotniczej w Polsce w latach 1921-1925;
 • Edmund Jungowski. Losy lotnika znad Lindy w czasie I Wojny Światowej i walk o granicę wschodnią;
 • Nieco zapomniane oblicze I Wojny Światowej - traumy uchodźców z Królestwa Polskiego w Rosji (1915-1918);
 • "Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" o roli kobiet w ruchu sokolim w Polsce w latach 1924-1939;
 • Przygotowania administracji województwa krakowskiego do konfliktu zbrojnego (1935-1939).

Panel VI

 • Debridement - z problemów chirurgii polowej czasów Wielkiej Wojny;
 • Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych - wykładowcy Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu w latach 1941-1949;
 • "W oku cyklonu". Misja i działalność Jerzego Giedroycia w Rumunii po wybuchu II wojny światowej w świetle jego korespondencji z lat 1939-1940;
 • Działalność wydawnicza Instytutu Literackiego w Rzymie (1946-1947). Literatura wojenna;
 • "Orzeł Biały" w latach 1941-1946. Rola i charakter pisma;
 • Obraz Wojska Polskiego w wybranych żydowskich księgach pamięci.

Panel VII

 • Kodeks karny wojskowy z 1932 r. i kodeks karny wojskowy armii Berlinga jako obrazy systemów politycznych je tworzących;
 • Plany mobilizacyjne aparatu bezpieczeństwa za wypadek wojny w latach 50. XX w.;
 • "Bilet do wojska". Zasadnicza służba wojskowa w Polsce przełomu lat 80. i 90. z perspektywy wcielonego młodego mężczyzny;
 • LWP na 5 minut przed transformacją ustrojową. Historia pęknięcia dyskursywnego;
 • Polityka obronna rządów RP w latach 1989-1993.

Panel VIII

 • Muzeum Armii Krajowej w Krakowie jako instytucja upamiętnienia i kultywowania tradycji WP;
 • Topografia ucieczki z Tallinna internowanego polskiego okrętu podwodnego ORP "Orzeł";
 • PCK - Oddział w Tomaszowie Lubelskim i pochówki żołnierzy WP w 1939/1940 r.;
 • "Długie trwanie" powstania styczniowego w Puszczy Kozienickiej w świetle dorobku nauk historycznych i społecznych;
 • Społeczna rola muzeów wojskowych w perspektywie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.