Uczelnia

AKTY PRAWNE

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

PROCEDURA REALZIACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO.

RODO

RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

W dniu 25 maja 2019 r. weszła w życie ustaw z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych. Nowa ustawa o ochronie danych nie zastępuje RODO - jej celem ma być wyłącznie doprecyzowanie kwestii, na które zezwalają przepisy RODO.

Ustawa o ochronie danych osobowych

Pani/Pana prawa do ochrony danych osobowych, jako osoby fizycznej, której dane dotyczą, wynikają z przepisów RODO.

Zapraszamy do zapoznania się z przysługującymi Panu/Pani prawami oraz ze sposobem ich realizacji przez Lotniczą Akademię Wojskową.

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO, administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Lotnicza Akademia Wojskowa, w której imieniu działa Rektor-Komendant LAW, jest Administratorem danych osobowych m.in. studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, słuchaczy kursów, osób zatrudnionych w LAW, żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową w LAW, gości oraz uczestników konferencji organizowanych w Uczelni.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przy zachowaniu zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO, przy poszanowaniu praw osób, których dane dotyczą, z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z przyjętymi dokumentami wewnętrznymi regulującymi organizację ochrony danych osobowych w LAW.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu: 261 517 474. Biuro Inspektora ochrony danych znajduje się w pokoju E308 w budynku Wydziału Lotnictwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJACYCH FANPAGE LAW NA FACEBOOKU

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje, że:

1.  Administratorem Pani/a danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.

2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem tel.: 261 517 474.

3.  Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora na portalu Facebook, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.

4.  Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji, promocja, marketing własny oraz dbanie o wizerunek Uczelni (informacja szczegółowa poniżej).

5.  Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited.

6.  Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

7.  Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8.  Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANYCH Z FACEBOOK IRELAND LIMITED

1.  Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2.  Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

3.  Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony:

  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

4.  Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

5.  Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

6. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

MONITORING WIZYJNY

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku osób widniejących na nagraniach monitoringu

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu: 261 517 474.

3.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), którymi są zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia pracodawcy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), który wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych, wprowadzonej Decyzją Nr 334/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”.

4.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługę stałej ochrony fizycznej obiektów, a także organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.

5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6.  Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na zapisach nagrań monitoringu będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, kiedy nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SKARGI I WNIOSKI

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Lotniczą Akademię Wojskową

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.

2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w LAW, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu: 261-517 474.

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek.

4.  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Lotniczej Akademii w związku z jej bieżącą działalnością, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty, którym dane te zostały udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek, a następnie przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem rozpatrzenia sprawy.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.